اعضای هیئت مدیره و بازرسان

به موجب صورتجلسه ی مورخ 1396/04/20 هیئت مدیره انجمن صنفی LSF ایران که پیرو جلسه مجمع عمومی مورخ 1396/04/12 برگزار گردید، اعضای هیئت مدیره و بازرسان به شرح ذیل تعیین گردیدند:

1. جناب آقای مهندس مهدی مستأجران گورتانی – رئیس هیئت مدیره
2. جناب آقای مهندس رامین گوران اوریمی – نایب رئیس هیئت مدیره
3. جناب آقای مهندس رضا هوشمند – خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
4. جناب آقای دکتر حسن نظرزاده دباغ – دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
5. جناب آقای مهندس مسعود فیاض آذر – عضو اصلی هیئت مدیره
6. جناب آقای مهندس مسعود حسینی راد – عضو علی البدل هیئت مدیره
7. جناب آقای مهندس سید فرهاد نصیرپور – عضو علی البدل هیئت مدیره
8. جناب آقای مهندس رضا غفارزاده - بازرس اصلی انجمن
9. جناب آقای مهندس سعید نصیری – بازرس علی البدل انجمن