برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری شرکت 7 الماس در روز اول کنفرانس