حضور روساي انجمنهاي صنفي در ميزگرد بررسي شرايط آتي در صنعت ساختمان در دولت آينده

روز پنج شنبه مورخ 92/04/13 در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در نمایشگاه بین المللی تهران تهران برگزار گردید، میزگردی با موضوع بررسی وضعیت تشکل ها و انجمن ها در دولت جدید و آسیب شناسی چالش های موجود با حضور روسای انجمن های صنفی برگزار گردید.