برگزاری سومین جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن

سومین جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی LSF ایران در روز دوشنبه مورخ 1392/05/28 ساعت 17 با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی و 19 عضو انجمن برگزار گردید.
طی این جلسه تغییرات اساسنامه مطرح و تصویب و بازرس اصلی انجمن نیز انتخاب گردید.
تصویر آگهی تغییرات در روزنامه رسمی جلسه فوق الذکر متعاقباً در سایت قرار خواهد گرفت.

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده