برگزاری چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مذکور که در ساعت 17:00 عصر روز دوشنبه مورخ 93/04/02 در تهران، میدان فاطمی، ضلع شمال میدان، پلاک 13، ساختمان فاطمی، طبقه 5، واحد 51 با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1- استماع و تصویب گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی انجمن.
2- استماع و تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورت های مالی سالانه.
3- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
4- انتخاب بازرس قانونی.
5- بررسی و تصویب سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره انجمن