برگزاری چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن

چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی LSF ایران در روز دوشنبه مورخ 1393/04/02 ساعت 17 با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی و 31 عضو انجمن در محل دفتر انجمن برگزار گردید.
طی این جلسه موارد زیر مطرح گردید.
1) ارائه گزار عملکرد هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره انجمن و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
2) ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1392 انجمن توسط خزانه دار و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
3) ارائه گزارش بازرس قانونی انجمن به مجمع
4) بازرس اصلی و بازرس علی البدل انجمن استعفاری خود را ارائه نمودند که با اتفاق آراء مورد موافقت حاضرین اعضاء قرار گرفت.
5) کاندیدهای عضویت در هیائت مدیره با آرای اخذ شده به شرح زیر می باشد:
1-5) آقای مهندس مسعود فیاض آذر با 21 رأی
2-5) آقای مهندس مسید فرهاد نصیرپور با 16 رأی
3-5) آقای مهندس مهدی مستأجران با 16 رأی
4-5) آقای دکتر فرشید خالقیان با 15 رأی
5-5) آقای مهندس یوسف حرفت کار با 10 رأی
6-5) آقای مهندس رضاهوشمند با 8 رأی
7-5) آقای مهندس محمدناصر زنگنه با 7 رأی
8-5) آقای مهندس سید محمدهادی خلخالی شریفی با 6 رأی
9-5) آقای مهندس حسن نظرزاده دباغ با 4 رأی
10-5) آقای مهندس ناصر اسدپور با 2 رأی
6) کاندیدهای عضویت برای بازرسین با آرای اخذ شده به شرح زیر می باشد:
1-6) آقای مهندس رضا غفارزاده با 18 رأی (بازرس اصلی انجمن)
2-6) آقای مهندس رامین گوران با 4 رأی (بازرس علی البدل انجمن)