برگزاری پنجمین جلسه هم اندیشی انجمن صنفی LSF

پنجمین جلسه هم اندیشی انجمن صنفی LSF ایران روز دوشنبه مورخ 93/04/16 به صرف افطار و شام در رستوران شاندیز در اریکه ایرانیان برگزار گردید.