دومین مرحله چاپ معرفی انجمن در دوهفته نامه پیام ساختمان

در این گزارش خلاصه ای از فعالیت های انجمن، گزارش برگزاری چهارمین مجمع سالانه و نیز لیست اعضاء و تصاویر کتابهایی که توسط انجمن به چاپ رسیده یا انجمن اسپانسر آنها بوده است در دوهفته نامه پیام ساختمان شنبه مورخ 93/06/08 به چاپ رسیده است.