ساخت ساختمان اداری به روش LSF در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط انجمن صنفی LSF ایران

انجمن صنفی LSF ایران در جهت ترویج سیستم ساخت و ساز به روش صنعتی علی الخصوص روش LSF، اقدام به پیشنهاد به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جهت ساخت ساختمان اداری آن مرکز به روش LSF نموده و به عنوان مدیر طرح این پروژه با مرکز تحقیقات عقد قرارداد و اقدام به شروع پروژه فوق الذکر نموده است. عکس های ذیل پیشرفت پروژه فوق الذکر را نشان می دهد.