مصاحبه رئیس انجمن صنفی LSF ایران در مجله ساختمان

رئیس انجمن صنفی LSF ایران در مصاحبه با شماره مهر ماه مجله ساختمان در خصوص صنعتی سازی گفتگو کردند و در این گزارش خلاصه ای از تاریخچه، فهرستی از فعالیتهای و لیست اعضای هیئت مدیره و افتخاری انجمن نیز به چاپ رسید.