سومین مرحله چاپ معرفی انجمن در دوهفته نامه پیام ساختمان

در این گزارش خلاصه ای از تاریخچه سیستم LSF ، فعالیت های انجمن و تصاویر کتابهایی که توسط انجمن به چاپ رسیده یا انجمن اسپانسر آنها بوده است در دوهفته نامه پیام ساختمان شنبه مورخ 93/09/01 به چاپ رسیده است.