چهارمین مرحله چاپ معرفی انجمن در دوهفته نامه پیام ساختمان

در این گزارش خلاصه ای از تاریخچه سیستم LSF ، گزارشی از همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ساخت ساختمان پردیس اداری این مرکز با روش LSF و تعدادی از عکس های این پروژه، و تصاویر کتابهایی که توسط انجمن به چاپ رسیده یا انجمن اسپانسر آنها بوده است در دوهفته نامه پیام ساختمان شنبه مورخ 93/11/11 به چاپ رسیده است.