برگزاری ششمین جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن - 93/11/13

این جلسه در تاریخ 93/11/13 با حضور اعضای هیئت مدیره و جمعی از اعضای انجمن در محل دفتر انجمن برگزار گردید و در خصوص "راهکارهای ترویج و توسعه بکارگیری سیستم LSF در کشور" بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.