هفتمین جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن در تاریخ 94/05/12 برگزار گردید

پس از برگزاری جلسه مجمع، بخش دوم جلسه به هم اندیشی با اعضاء با موضوع "ارائه پیشنهادات عملی از سوی اعضاء به هیئت مدیره انجمن ، جهت پیشبرد فعالیت های انجمن" برگزار گردید.