هشتمين جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن در تاریخ 95/04/22 برگزار گردید

پس از برگزاری جلسه مجمع، بخش دوم جلسه به هم اندیشی با اعضاء با موضوع "ارائه پیشنهادات عملی از سوی اعضاء به هیئت مدیره انجمن و نيز بررسي بازار كار كنوني و تبادل نظرات، جهت پیشبرد فعالیت های انجمن" برگزار گردید.