بر اساس ماده 3 اساسنامه انجمن،وظایف اساسی و عام انجمن صنفی به شرح ذیل است:

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.
3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها .
4- کوشش در ارتقاء بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری و تکنولوژیک .
5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت .
6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و اموراجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط .
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .
9- همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
10- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن .
11- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12- پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
13- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
14- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
15- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای مربوط در کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

بر اساس ماده 4 اساسنامه اتجمن، وظایف اختصاصی انجمن صنفی به شرح ذیل است:

1- توسعه و گسترش سیستم L.S.F و بهبود بخشیدن صنعت ساختمان در داخل و خارج از کشور و بومی نمودن این نوع سیستم به علت مزایای بیشمار آن.
2- آموزش نیروی انسانی، برگزاری سمینارهای فنی، تخصصی، توجیهی و همچنین مشارکت و همکاری با دستگاههای دولتی ذیربط در خصوص تدوین پیش نویس آیین نامه های ساختمانی و تهیه بروشورهای آموزشی در ارتباط با فعالیت انجمن.
3- بهره گیری از تخصص و تجارب موسسات و سازمان های تخصصی داخل و خارج از کشور در ارتباط با سیستم LSF.
4- تحقق در جهت بهینه سازی صنعت و برقراری ارتباط با دانشگاهها، سازمانها و مقامات دولتی در راستای نهادینه کردن و بومی کردن این سیستم.