بر اساس ماده 5 اساسنامه انجمن، کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

1- تابعیت ایران.
2- شاغل در حرفه یا صنعت تولیدکنندگان، سازندگان، مجریان، مشاوران، محققین و نصابان سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده (L.S.F ). در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل تاییدیه فنی از مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن یا پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن کشور و یا مراجع ذیصلاح دیگر.
3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت بطور مرتب.
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.
تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.
 

نحوه عضویت
شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی عضویت در انجمن صنفی LSF ایران درخواست رسمی خود را به همراه مدارک مربوطه زیر به دفتر انجمن ارسال می دارد تا پس از بررسی در کمیته پذیرش، عضویت رسمی در انجمن نهایی گردد.

الف : مدارک هویتی مربوط به نماینده قانونی شرکت (مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره)
1. تصویر شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی
2. معرفی نامه رسمی از سوی شرکت متقاضی با درج سمت
3. سه قطعه عکس 4×3
ب : مدارک حقوقی مربوط به شرکت متقاضی
1. تکمیل فرم درخواست عضویت در انجمن
2. تصویر آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
3. تصویر پروانه بهره برداری (ویژه تولیدکنندگان)
4. تصویر گواهی صلاحیت رتبه بندی پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه (در صورت داشتن)
5. فیش واریزی مستقل به مبلغ 50/000/000ریال به عنوان ورودیه به همراه فیش واریزی به مبلغ 8/000/000ریال بعنوان حق عضویت سالانه به شماره حساب کوتاه مدت 0500066610607 نزد بانک کارآفرین شعبه ستارخان به نام انجمن صنفی LSF. (به شماره شبا IR93 0530 0000 0050 0066 6106 07)

فرم عضویت حقیقی
 .

1. لیست مدارک لازم
2. فرم عضویت

فرم عضویت حقوقی
 .

1. لیست مدارک لازم
2. فرم عضویت